Skip to main content

Ostravské Vzdělávání cirkusem vyvrcholilo ve školách na Islandu

Ost­ra­va (7. lis­to­pa­du 2022) – Novo­cir­ku­so­vý­mi worksho­py ve čtyřech základ­ních ško­lách na Islan­du vyvr­cho­lil mezi­ná­rod­ní pro­jekt „Vzdě­lá­vá­ní cir­ku­sem – Edu­cati­on by cir­cus“ z díl­ny ost­rav­ské­ho Cir­ku­su tro­chu jinak, kte­rý moti­vo­val tisí­ce dětí z Čes­ka a Islan­du ke spor­tu i umě­ní a záro­veň je varo­val před nebez­pe­čím šikany. 

„Po worksho­pech s dět­mi z čes­kých škol a dět­ských domo­vů jsme se na Islan­du pře­svěd­či­li, že dět­ský svět nezná hra­ni­ce. Klu­ci a hol­ky na Islan­du rea­go­va­li na naše netra­dič­ní novo­cir­ku­so­vé poje­tí spor­tu a umě­ní úpl­ně stej­ně jako v Ost­ra­vě nebo v Kra­va­řích. A uči­te­lé byli nad­še­ní, že se nám poda­ři­lo roz­hý­bat i děti, kte­ré se nor­mál­ně nijak nepro­je­vu­jí a nevy­stu­pu­jí ze své uli­ty. Rea­li­za­ce a roz­voj naše­ho pro­jek­tu Edu­cati­on by Cir­cus v roce 2022 neby­la mož­ná bez pod­po­ry ze stra­ny míst­ních muni­ci­pa­lit. Děku­je­me pro­to za pod­po­ru naše­ho pro­jek­tu z roz­počtu Morav­sko­slez­ské­ho kra­je a Sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Ost­ra­vy,“ zhod­no­til vyvr­cho­le­ní celo­roč­ních akti­vit prin­ci­pál Cir­ku­su tro­chu jinak Vác­lav Pokorný.

Pro­jekt „Vzdě­lá­vá­ní cir­ku­sem – Edu­cati­on by cir­kus“ pod­po­ře­ný EHP gran­ty začal na jaře worksho­py v morav­sko­slez­ských ško­lách, na kte­rých dětem čle­no­vé sku­pi­ny Hrin­ge­i­kur a Cir­ku­su tro­chu jinak při­blí­ži­li pro­střed­nic­tvím novo­cir­ku­so­vých dis­ci­plín svět spor­tu, umě­ní a pohy­bu. „Doká­za­li jsme zaujmout a včle­nit i ty děti, kte­ré se běž­ně tako­vých akti­vit neú­čast­ní, včet­ně nových žáků z Ukra­ji­ny,“ řekl Vác­lav Pokor­ný. Na prv­ní den urče­ný pro všech­ny děti nava­zo­va­lo dru­hý den před­sta­ve­ní Just Try It! nacvi­če­né s nej­ta­len­to­va­něj­ší­mi žáky, kte­ří před­sta­vi­li své umě­ní kama­rá­dům z celé ško­ly. Jejich spo­lu­žá­ci si moh­li užít nejen pro­fe­si­o­nál­ní výkon novo­cir­ku­so­vých uměl­ců, ale také pří­běh, kte­rý pou­ka­zo­val na šika­nu ve ško­lách. Dal­ší reprí­zy před­sta­ve­ní Just Try It! se ode­hrá­ly v rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho novo­cir­ku­so­vé­ho fes­ti­va­lu CIRKULUM, kde pro­běh­la po před­sta­ve­ní pane­lo­vá dis­ku­ze s dět­mi. Fes­ti­val nabí­dl také pre­zen­ta­ci island­ské­ho novo­cir­ku­so­vé­ho umě­ní a celo­ve­čer­ní před­sta­ve­ní Wha­te­ver the Weather. 

Na dru­hé čás­ti pro­jek­tu, kte­rá se zamě­ři­la na mateř­ské ško­ly, spo­lu­pra­co­va­li cho­re­o­gra­fo­vé ze sku­pi­ny Feel the Uni­ver­se a nor­ská uměl­ky­ně Karo­li­ny Aamas. Jejich před­sta­ve­ní Motý­lí svět plné tan­ce, závěs­né akro­ba­cie na laně a žong­lo­vá­ní, zaved­lo děti svým pohád­ko­vým pří­bě­hem, kde i jabl­ko oži­je a umě­ní létat se sta­ne krás­nou sku­teč­nos­tí, do pří­ro­dy a svě­ta pohy­bu a sportu. 

Dal­ší část se zamě­ři­la na děti z dět­ských domo­vů, kte­ré novo­cir­ku­so­ví lek­to­ři zasvě­ti­li do tajů ekvi­lib­ris­ti­ky i balanč­ních a pohy­bo­vých dis­ci­plín a při­pra­vi­li s nimi před­sta­ve­ní, kte­ré pak děti ode­hrá­ly v domo­vech pro seni­o­ry i na něko­li­ka veřej­ných akcích.

Ori­gi­nál­ní novo­cir­ku­so­vý pro­jekt vtá­hl během něko­li­ka měsí­ců do svě­ta netra­dič­ní­ho spor­tu a umě­ní stov­ky žáků z 8 základ­ních škol v Čes­ku i na Islan­du. Před­sta­ve­ní Just Try It! vidě­lo přes 2 500 dětí ve dvou zemích a mno­ho dal­ších divá­ků na veřej­ných pro­duk­cích. Před­sta­ve­ní Motý­lí svět navští­vi­lo 7 mateř­ských škol v Morav­sko­slez­ském kra­ji, kde jej shlédlo přes 450 dětí. Pro­jekt pro­ká­zal svůj pří­nos a bude dále pokra­čo­vat pod názvem Pro­po­je­ní svě­ta kul­tu­ry, umě­ní a pohybu. 

Rea­li­za­ce a roz­voj naše­ho pro­jek­tu Edu­cati­on by Cir­cus v roce 2022 neby­la mož­ná bez pod­po­ry ze stra­ny míst­ních muni­ci­pa­lit. Děku­je­me pro­to za pod­po­ru naše­ho pro­jek­tu z roz­počtu Morav­sko­slez­ské­ho kra­je a Sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Ostravy. 

Pub­li­ko­vá­no
07 lis­to­pa­du, 2022