Projekty 

Projekty 

Sociální cirkus 

Soci­ál­ní cir­kus je dyna­mic­ky se roz­ví­je­jí­cí for­ma prá­ce, kte­rá vyu­ží­vá cir­ku­so­vé umě­ní jako pro­stře­dek k dosa­že­ní klad­ných výsled­ků v soci­ál­ní a psy­chic­ké strán­ce osob­nos­ti a v moto­ric­kých dovednostech.
S čes­kou nezisko­vou orga­ni­za­cí Duha, kte­rá má dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti s pod­po­rou a pra­cí s dět­mi z dět­ských domo­vů rea­li­zu­je­me worksho­py sou­čas­né­ho cir­ku­su s dět­mi z dět­ských domo­vů s vyu­ži­tím jejich dosa­vad­ních umě­lec­kých a spor­tov­ních doved­nos­tí. Na prázd­ni­no­vém tábo­ře pro děti z dět­ských domo­vů nacvi­čí­me spo­leč­né před­sta­ve­ní, kte­ré pak ode­hra­je­me v domo­vech pro seni­o­ry i na obec­ních slav­nos­tech v regionu. 

Při­je­de­me k vám do ško­ly, škol­ky, dět­ské­ho domo­va. Nevá­hej­te nás kon­tak­to­vat e‑mailem: info@ebcirc.com nebo tele­fo­nic­ky: 702 001 601.
Naše pro­jek­ty

Kultura ve školách 

Mezi­ná­rod­ní setká­ní, týden vzdě­lá­vá­ní a roz­vo­je v Ost­ra­vě a Rey­kja­ví­ku. Vytvo­ři­li jsme spo­leč­né vystou­pe­ní Just Try It, kte­ré je urče­né pro základ­ní ško­ly v Morav­sko­slez­ském kra­ji, v Čes­ké repub­li­ce a na Islandu.
Pro­jekt, kte­rý pro­po­ju­je kul­tu­ry tří stá­tů z Rey­kja­ví­ku (Island), Osla (Nor­sko) a Ost­ra­vy (Čes­ká repub­li­ka). Na jaře 2022 jsme navští­vi­li základ­ní ško­ly v Morav­sko­slez­ském kra­ji i na Islan­du a při­blí­ži­li dětem svět kul­tu­ry, spor­tu, pohy­bu a umě­ní. Před­sta­ve­ní Just Try It nese prv­ky nové­ho cir­ku­su a pou­ka­zu­je na pro­ble­ma­ti­ku šika­ny ve ško­lách. Z vlast­ních zku­še­nos­tí víme, že netra­dič­ní svět nové­ho cir­ku­su boří zábra­ny a bari­é­ry, pro­to by mohl dětem pomo­ci odbou­rat i pro­blém, jak se se šika­nou vyrov­nat nebo svě­řit uči­te­lům či rodičům.

Obsa­ze­ní: David Par­gač, Patrick Ulman, Alž­bě­ta Morav­co­vá, Jan Hlavsa, Urður Ýrr Bry­n­jolfsdo­t­ti, Daniel Sigri­o­ar­son, Bjar­ni Arna­son, Axel Valur Davidsson Diego

Režie: Jan Hlavsa
Scé­no­gra­fie: Tom Jun­ker aka Pauser
Hud­ba: Peter Gábor a jaz­zo­vé standardy


Při­je­de­me k vám do ško­ly, škol­ky, dět­ské­ho domo­va. Nevá­hej­te nás kon­tak­to­vat e‑mailem: info@ebcirc.com nebo tele­fo­nic­ky: 702 001 601.

Nonverbální divadlo pro předškoláky 

Vytvo­ři­li jsme insce­na­ci non­ver­bál­ní­ho diva­dla Motý­lí svět pro před­škol­ní děti, kte­ré v sobě nese pří­běh vzta­hu k pří­ro­dě a život­ní­mu pro­stře­dí. Tato insce­na­ce se bude hrát v mateř­ských školách.

Motý­lí Svět – dět­ský svět před­sta­vi­vos­ti je křeh­ký jako motý­lí kří­d­la, na nichž ale může­me odle­tět, kam jen bude­me chtít. Mik­ro­kos­mos hmy­zu je zrych­le­nou ana­lo­gií svě­ta dvojnož­ců, tedy nás, lidí. Kaž­dý zakuk­le­nec, hou­sen­ka a motýl sehrá­vá svou důle­ži­tou roli v utvá­ře­ní cel­ko­vé rovnováhy. 

Novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní, kte­ré je brá­nou do mini­a­tur­ní­ho svě­ta, kde i jabl­ko oži­je a kde umě­ní létat je krás­nou skutečností. 

Křeh­kost, svo­bo­da a neko­neč­ný svět fan­ta­zie. Před­sta­ve­ní pro malé děti i vel­ké děti, tedy dospělé.

Per­for­man­ce vznik­la ve spo­lu­prá­ci ost­rav­ské pro­duk­ce Cir­kus tro­chu jinak a praž­ské­ho tan­de­mu akro­ba­tů a tvůr­ců z Feel the Uni­ver­se Cir­cus Com­pa­ny. Hud­bu vytvo­řil mul­tiin­stru­men­ta­lis­ta a býva­lý člen Pra­gue Jazzpho­nic Orchest­ra Tomáš Jirák. 

Performerka/ Akro­bat­ka: Leo­na Macurová 

Režie: Alž­bě­ta Tichá & Jan Jirák (Feel the Uni­ver­se Cir­cus Company) 

Hud­ba: Tomáš Jirák


Při­je­de­me k vám do ško­ly, škol­ky, dět­ské­ho domo­va. Nevá­hej­te nás kon­tak­to­vat e‑mailem: info@ebcirc.com nebo tele­fo­nic­ky: 702 001 601.

Pro­jekt rea­li­zo­ván za podpory

Ministerstvo kultury
Iceland Liechtenstein Norway grants
Moravskoslezský kraj
Ostrava

Pro­jekt realizují

Pokud máte zájem o spo­lu­prá­ci,
nevá­hej­te nás kontaktovat

© Cirkus Trochu Jinak z. s.
Created by WebCenter