Skip to main content

Novocirkusoví umělci založili na táboře pro dětské domovy Cirkus Myšinec 

Ost­ra­va (23. září 2022) – Pro­jekt Vzdě­lá­vá­ní cir­ku­sem se v létě vypra­vil na let­ní tábo­ry. Na prázd­ni­no­vé akci spol­ku Duha Záme­ček pro klu­ky a hol­ky z pěti dět­ských domo­vů zau­ja­li lek­to­ři z Cir­ku­su tro­chu jinak děti nato­lik, že si zalo­ži­ly Cir­kus Myši­nec a s nacvi­če­ným před­sta­ve­ním plným žong­lo­vá­ní a artis­tic­kých prv­ků vyra­zi­ly na před­sta­ve­ní do domo­vů pro seni­o­ry i na akce pro veřejnost.

Celo­tá­bo­ro­vou hru, bodo­vá­ní a dal­ší tra­dič­ní tábo­ro­vé akti­vi­ty nahra­dil na letoš­ním tábo­ře Duhy Záme­ček nový cir­kus a stree­tart. Klu­ci a hol­ky z DD Ful­nek, Liptál, Pří­bor, Čelad­ná a Pra­ha-Klá­no­vi­ce i z rodin celý tábor žong­lo­va­li, tré­no­va­li artis­tic­ké doved­nos­ti, uči­li se sprejo­vat graf­fi­ti a za všech­ny akti­vi­ty vydě­lá­va­li tábo­ro­vé pení­ze „chech­tá­ky“. S nacvi­če­ným před­sta­ve­ním vyra­zi­li na kon­ci tábo­ra do domo­vů pro seni­o­ry v Kyjo­vi­cích a Raš­ko­vi­cích, aby se nau­či­li nejen brát, ale i dávat.

Novo­cir­ku­so­vé akti­vi­ty zau­ja­ly děti nato­lik, že po prázd­ni­nách ode­hrá­ly tábo­ro­vé před­sta­ve­ní i také na dět­ském dni spo­leč­nos­ti Kovo­na Sys­tém v Čes­kém Těší­ně a na obec­ních slav­nos­tech v Kyjovicích.

„Děti byly netra­dič­ním pro­gra­mem nad­še­né, od tré­nin­ků v cir­ku­so­vém šapi­tó až po výu­ku sprejo­vá­ní. A cir­ku­so­vá vystou­pe­ní je tak nadchla, že jsme hned zača­li shá­nět akce, na kte­rých by moh­li vystou­pit na pod­zim. Vypa­dá to, že na novo­cir­ku­so­vé vlně poje­de­me ješ­tě něko­lik měsí­ců,“ popsa­la atmo­sfé­ru před­sed­ky­ně Duhy Záme­ček Iva­na Sobolová.

Tábo­ro­vé akti­vi­ty byly sou­čás­tí pro­jek­tu „Vzdě­lá­vá­ní cir­ku­sem – Edu­cati­on by cir­cus“, kte­rý kro­mě akcí s dět­mi z dět­ských domo­vů zahr­nu­je také worksho­py ve ško­lách, pří­pra­vu před­sta­ve­ní pro škol­ky Motý­lí svět o vzta­hu k pří­ro­dě a život­ní­mu pro­stře­dí nebo žong­lér­ské a artis­tic­ké díl­ny pro veřej­nost. Pro­jekt se před­sta­vil také na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu CIRKULUM, kte­rý se letos pře­su­nul z porub­ské Hlav­ní tří­dy na Slez­sko­ostrav­ský hrad. Mezi­ná­rod­ní pro­jekt teď bude pokra­čo­vat dal­ší­mi worksho­py ve ško­lách, ten­to­krát na Islandu.

Pub­li­ko­vá­no
23 září, 2022