Skip to main content

O nás 

O nás 
Cen­t­rum nové­ho cirkusu

UmCirkum 

UmCir­kum je sdí­le­né kul­tur­ní, vzdě­lá­va­cí a vol­no­ča­so­vé cen­t­rum s mezi­ná­rod­ním pře­sa­hem ote­vře­né pro širo­kou veřej­nost. Pro­jekt Nor­ské fon­dy má zde zásad­ní zázemí.

Roz­ši­řu­je­me nabíd­ku kul­tur­ní­ho a vol­no­ča­so­vé­ho vyži­tí na úze­mí měst­ské­ho obvo­du Ost­ra­va-Jih a roz­ví­me kul­tur­ní dění v Ost­ra­vě a Morav­sko­slez­ském kra­ji o jedi­neč­né akti­vi­ty nové­ho cir­ku­su, multi­žánro­vé­ho umě­lec­ké­ho smě­ru pro­lí­na­jí­cí­ho prv­ky akro­ba­cie, tan­ce, diva­dla, pan­to­mi­my, žong­lér­ství, klauné­rie a živé hudby.

V UmCir­kum je také tré­nin­ko­vé cen­t­rum nové­ho cir­ku­su s roz­ší­ře­nou nabíd­kou kur­zů pro děti i dospě­lé zamě­ře­ných na vybra­né dis­ci­plí­ny nové­ho cir­ku­su. V kul­tur­ní oblas­ti rea­li­zu­je­me kul­tur­ní akce pro veřej­nost. Rezi­den­ce UmCir­kum posky­tu­je umě­lec­ké a tvůr­čí záze­mí pro uměl­ce a jejich pro­jek­ty nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho divadla.

Důle­ži­tá a spe­ci­fic­ká pozor­nost je v rám­ci akti­vit novo­cir­ku­so­vé plat­for­my UmCir­kum věno­vá­na pod­po­ře zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce a part­ner­ských pro­jek­tů s novo­cir­ku­so­vý­mi lek­to­ry, uměl­ci a orga­ni­za­ce­mi z celé­ho svě­ta a oblas­ti soci­ál­ní­ho cirkusu.

Kre­a­tiv­ní, artis­tic­ká a umě­lec­ká společnost

Cirkus trochu jinak 

Vytvá­ří­me ori­gi­nál­ní a zábav­né pro­gra­my pro širo­kou veřej­nost v oblas­tech nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho divadla.

Zamě­řu­je­me se pře­de­vším na pou­lič­ní diva­dlo, novo­cir­ku­so­vé insce­na­ce, pořá­dá­me mezi­ná­rod­ní fes­ti­val CIRKULUM a pro­vo­zu­je­me cen­t­rum nové­ho cir­ku­su UmCir­kum v Ostravě.

Pro­fe­si­o­nál­ní tým CTJ se také věnu­je vzdě­lá­va­cím a soci­ál­ním čin­nos­tem. Mezi stě­žej­ní a záro­veň celo­roč­ní vzdě­lá­va­cí akti­vi­ty pat­ří semi­ná­ře, kur­zy a worksho­py se zamě­ře­ním na cir­ku­so­vé dis­ci­plí­ny – žong­lo­vá­ní, vzduš­ná akro­ba­cie, páro­vá akro­ba­cie, pro­va­zo­cho­dec­tví, cyrwhe­el, ekvi­lib­ris­ti­ka, balanč­ní akti­vi­ty atd. a jejich vyu­ži­tí také v soci­ál­ní oblas­ti (tzv. soci­ál­ní cirkus).

Pořá­dá­me inten­ziv­ní novo­cir­ku­so­vé kur­zy, včet­ně worksho­pů reno­mo­va­ných zahra­nič­ních lek­to­rů, mezi­ná­rod­ní výmě­ny, pří­měst­ské tábo­ry pro děti či semi­ná­ře pro začá­teč­ní­ky i pro pokro­či­lé a při­spí­vá­me tak k roz­vo­ji všech zúčast­ně­ných a jejich motivace.

Sdru­že­ní cir­ku­so­vé­ho umění

Hringleikur 

Sdru­že­ní bylo zalo­že­no roku 2017 s cílem vytvo­řit cir­ku­so­vým uměl­cům pod­mín­ky pro tvor­bu roz­ma­ni­té­ho a kva­lit­ní­ho cir­ku­so­vé­ho umě­ní a uči­nit z cir­ku­sů vět­ší a vidi­tel­něj­ší sou­část kul­tur­ní flóry Islandu. 
Hlav­ním cílem sdru­že­ní je pod­po­ro­vat růst cir­ku­so­vé­ho umě­ní na Islan­du, a to pořá­dá­ním růz­ných cir­ku­so­vých před­sta­ve­ní a akcí, samo­stat­ně i ve spo­lu­prá­ci s růz­ný­mi par­ty a fes­ti­va­ly. Hrin­glei­kur je čle­nem SL – The Inde­pen­dent The­a­t­res, Bal­tic Nor­dic Cir­cus Network a Cara­van, mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ce pro cir­kus pro mlá­dež a komu­nit­ní cir­kus. Někte­ří uměl­ci vystu­do­va­li cir­ku­so­vé umě­ní na cir­ku­so­vých ško­lách v zahra­ni­čí, napří­klad na Codarts Aca­de­my of the Arts v Rot­ter­da­mu a AFUK v Kodani. 

Náš tým 

Alžběta Moravcová 

 • Alžběta Moravcová
 • Alžběta Moravcová
 • Alžběta Moravcová

David Pargač 

 • David Pargač
 • David Pargač
 • David Pargač

Jan Hlavsa 

 • Jan Hlavsa
 • Jan Hlavsa

Jindřich Kopidol 

 • Jindřich Kopidol
 • Jindřich Kopidol

Leona Macurová 

 • Leona Macurová
 • Leona Macurová

Nela Chamrádová 

 • Nela Chamrádová
 • Nela Chamrádová

Patrik Ulman 

 • Patrik Ulman
 • Patrik Ulman

Václav Pokorný 

 • Václav Pokorný
 • Václav Pokorný

Monika Spáčilová 

 • Monika Spáčilová

Ondřej Ledvoň 

 • Ondřej Ledvoň
 • Ondřej Ledvoň

Lukáš Curylo 

 • Lukáš Curylo
 • Lukáš Curylo

Urður Ýrr Brynjolfsdotti 

 • Urður Ýrr  Brynjolfsdotti
 • Urður Ýrr  Brynjolfsdotti

Axel Valur Davidsson Diego 

 • Axel Valur Davidsson Diego
 • Axel Valur Davidsson Diego

Bjarni Arnason 

 • Bjarni  Arnason
 • Bjarni  Arnason

Daniel Sigrioarson 

 • Daniel Sigrioarson
 • Daniel Sigrioarson