Novocirkusoví umělci z Česka a Islandu vyrážejí do škol 

Ost­ra­va (17. květ­na 2022) – Po úspěš­né pre­mi­é­ře novo­cir­ku­so­vé­ho před­sta­ve­ní Just Try It v porub­ském Pokla­du vyrá­že­jí pro­pa­gá­to­ři nové­ho cir­ku­su do morav­sko­slez­ských škol. V Kra­va­řích, Opa­vě, Kar­vi­né a pod­bes­kyd­ské Moráv­ce si pro děti kro­mě dal­ších repríz Just Try It při­pra­ví worksho­py žong­lo­vá­ní i artis­tic­kých doved­nos­tí, ve kte­rých je netra­dič­ní for­mou pro­ve­dou svě­tem kul­tu­ry, spor­tu, pohy­bu a umě­ní. Ost­ra­v­ští ško­lá­ci mohou před­sta­ve­ní navští­vit 9. a 10. červ­na dopo­led­ne na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum na Slez­sko­ostrav­ském hradě.

Pub­li­ko­vá­no
17 květ­na, 2022

Pro­jekt rea­li­zo­ván za podpory

Ministerstvo kultury
Iceland Liechtenstein Norway grants
Moravskoslezský kraj
Ostrava

Pro­jekt realizují

Pokud máte zájem o spo­lu­prá­ci,
nevá­hej­te nás kontaktovat

© Cirkus Trochu Jinak z. s.
Created by WebCenter