Skip to main content

Českoislandské vzdělávání cirkusem míří ze škol a festivalů na tábory 

Ost­ra­va (13. čer­ven­ce 2022) – Po úspěš­ném jaru ve ško­lách a na fes­ti­va­lech míří pro­jekt Vzdě­lá­vá­ní cir­ku­sem na let­ní tábo­ry. Novo­cir­ku­so­vé worksho­py i před­sta­ve­ní Just Try It v podá­ní týmu Cir­ku­su tro­chu jinak, uměl­ců z island­ské­ho Hrin­glei­kur a mla­dých nad­šen­ců z ost­rav­ské Cir­cus teens aca­de­my nadchlo ško­lá­ky v Kra­va­řích, Opa­vě, Kar­vi­ná a Moráv­ce i žáky něko­li­ka ost­rav­ských škol, kte­ří si ho uži­li na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum na Slez­skostrav­ském hra­dě. O prázd­ni­nách se budou cir­ku­sem vzdě­lá­vat děti z dět­ských domo­vů, kte­ré se na oplát­ku chys­ta­jí potě­šit kli­en­ty domo­vů pro seniory.

Z akti­vit ve ško­lách, kte­ré měly být jed­nou z mno­ha akti­vit pro­jek­tu Vzdě­lá­vá­ní cir­ku­sem – Edu­cati­on by cir­cus, se stal prv­ní vrchol celé­ho pro­jek­tu. V kaž­dé ško­le pro­bí­ha­ly prv­ní den worksho­py akro­ba­cie, pohy­bu a žong­lo­vá­ní a výběr nej­ši­kov­něj­ších dětí, kte­ré se dru­hý den zapo­ji­ly do spo­leč­né­ho před­sta­ve­ní. Reak­ce účast­ní­ků před­či­ly všech­na oče­ká­vá­ní. Ško­lá­ci neskrý­va­li nad­še­ní z netra­dič­ní for­my vzdě­lá­vá­ní, jejich uči­te­lé vyzdvih­li ori­gi­nál­ní pří­stup k téma­tu šika­ny, kte­ré před­sta­ve­ní Just Try It řeší.

Ze škol pak při­šly hez­ké reak­ce. „Pro­gram Edu­cati­on by cir­cus pat­řil k nej­lep­ším pre­ven­tiv­ním pro­gra­mům na naší ško­le. Nejen, že se žáci nau­či­li něco nové­ho a zají­ma­vé­ho, ale taky byli sou­čás­tí násled­né­ho pří­bě­hu, kte­rý vyja­d­řo­val aktu­ál­ní pro­blém, se kte­rým se na ško­lách potý­ká­me,“ napsa­li napří­klad peda­go­go­vé ze základ­ní ško­ly Kravařích.

Před­sta­ve­ní Just Try It, kte­ré vznik­lo díky pod­po­ře z pro­gra­mu Kul­tu­ra finan­co­va­né­ho Fon­dy EHP, ško­lá­kům před­sta­vu­je pro­stře­dí cir­ku­su a nená­sil­nou for­mou ote­ví­rá téma šika­ny mezi dět­mi. „Spo­lu­prá­ci se ško­la­mi se věnu­je­me dlou­ho­do­bě a pro­to jsme se roz­hod­li při­pra­vit před­sta­ve­ní zamě­ře­né na pro­ble­ma­ti­ku, kte­rá je stá­le aktu­ál­něj­ší, a zpro­střed­ko­vat dětem téma šika­ny jinou for­mou, než jak ho zna­jí z besed nebo před­ná­šek,“ vysvět­li prin­ci­pál Cir­ku­su tro­chu jinak Vác­lav Pokorný.

Návštěvy škol byly sou­čás­tí pro­jek­tu „Vzdě­lá­vá­ní cir­ku­sem – Edu­cati­on by cir­cus“, kte­rý zahr­nu­je také tvůr­čí spo­lu­prá­ci s dět­mi z dět­ských domo­vů, pří­pra­vu před­sta­ve­ní pro škol­ky Motý­lí svět o vzta­hu k pří­ro­dě a život­ní­mu pro­stře­dí nebo žong­lér­ské a artis­tic­ké díl­ny pro veřej­nost. Pro­jekt se před­sta­vil také na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu CIRKULUM, kte­rý se letos pře­su­nul z porub­ské Hlav­ní tří­dy na Slez­sko­ostrav­ský hrad. Fes­ti­va­lem ale pro­jekt neskon­čil, bude pokra­čo­vat napří­klad na prázd­ni­no­vém tábo­ře pro děti z dět­ských domo­vů, kte­ré si s cir­ku­sá­ky nacvi­čí spo­leč­né před­sta­ve­ní a to pak ode­hra­jí v domo­vech pro seni­o­ry i na obec­ních slav­nos­tech v regionu.

Pub­li­ko­vá­no
22 čer­ven­ce, 2022