Skip to main content

Vzdě­lá­vá­ní cirkusem 

Vzdě­lá­vá­ní cirkusem 
Při­bli­žu­je­me dětem svět kul­tu­ry, spor­tu, pohy­bu a umění.

Sociální cirkus 

Soci­ál­ní cir­kus je dyna­mic­ky se roz­ví­je­jí­cí for­ma prá­ce, kte­rá vyu­ží­vá cir­ku­so­vé umě­ní jako pro­stře­dek k dosa­že­ní klad­ných výsled­ků v soci­ál­ní a psy­chic­ké strán­ce osob­nos­ti a v moto­ric­kých dovednostech.
Naše pro­jek­ty

Kultura ve školách 

Mezi­ná­rod­ní setká­ní, týden vzdě­lá­vá­ní a roz­vo­je v Ost­ra­vě a Rey­kja­ví­ku. Vytvo­ři­li jsme spo­leč­né vystou­pe­ní Just Try It, kte­ré je urče­né pro základ­ní ško­ly v Morav­sko­slez­ském kra­ji, v Čes­ké repub­li­ce a na Islandu.

Nonverbální divadlo pro předškoláky 

Vytvo­ři­li jsme insce­na­ci non­ver­bál­ní­ho diva­dla Motý­lí svět pro před­škol­ní děti, kte­ré v sobě nese pří­běh vzta­hu k pří­ro­dě a život­ní­mu pro­stře­dí. Tato insce­na­ce se bude hrát v mateř­ských školách.