Skip to main content

Získali jsme grant z Norských fondů 

Zaha­ju­je­me spo­leč­ný pro­jekt, kte­rý pro­po­jí kul­tu­ry tří stá­tů. Mla­dí vyzna­va­či nové­ho cir­ku­su z Rey­kja­ví­ku (Island), Osla (Nor­sko) a Ost­ra­vy (Čes­ká repub­li­ka). Spo­leč­ně při­pra­ví­me něko­lik před­sta­ve­ní a vydá­me se za dět­mi do škol, ško­lek i dět­ských domo­vů.

Pub­li­ko­vá­no
24 břez­na, 2021