Skip to main content

Vzdělávali jsme dospělé s dětmi v ZŠ MNIŠÍ 

Pro­jekt vzdě­lá­va­ní cir­ku­sem má obrov­ský pře­sah a za to jsme nesmír­ně rádi! Dospě­lí a děti ze Základ­ní ško­ly v Mni­ší si uži­li edu­ka­tiv­ní odpo­led­ne spo­leč­ně s naši­mi lek­to­ry. Věno­va­li se pohy­bu, páro­vé akro­ba­cii, žong­lo­vá­ní, roz­tá­če­ní talí­řů a vzá­jem­ně se inspirovali.

Foto: Věra Maráková

Pub­li­ko­vá­no
22 květ­na, 2024