Skip to main content

Vzdělávali jsme pedagogy a děti ze Základních škol v MSK 

Ve dnech 20.11. – 23.11. jsme navští­vi­li peda­go­gy a děti ze ZŠ a MŠ Kunín a 5.ZŠ Frýdek-Místek.

Radost, nad­še­ní z nově zís­ka­ných infor­ma­cí a doved­nos­tí, nás pro­vá­ze­la během celých čtyř dnů.

„Když peda­go­go­vé při­šli s nápa­dem, že uspo­řá­dá­me ve ško­le Cir­kus tro­chu jinak, nevě­dě­li jsme, co od toho­to pro­jek­tu máme čekat. Při­pra­vi­li jsme vše pod­le poky­nů a čeka­li na den D. Ten nastal 21. – 22.11.2023. Do ško­ly při­šli artis­té a děti se pod jejich vede­ním měni­ly na akro­ba­ty, žong­lé­ry, taneč­ní­ky a dal­ší cir­ku­so­vé uměl­ce. Tré­no­va­li a tré­no­va­li a v úte­rý dopo­led­ne nám před­ved­li, co se nau­či­li. A bylo to skvě­lé. Před­sta­ve­ní bylo mís­ty tak zábav­né, že jsme se od srd­ce zasmá­li, mís­ty tak dojem­né, že jsme muse­li zatla­čit slzy. Navíc měl celý pro­gram skvě­lou myš­len­ku o vzta­zích ve ško­le. A naše děti v roli artis­tů byly úžas­né, dospě­lí artis­té před­ved­li vyni­ka­jí­cí výko­ny. Moc děku­je­me, že jsme moh­li být sou­čás­tí toho­to pro­jek­tu. Bylo nám ctí poznat tak skvě­lou par­tu lidí, kte­ří svou pozi­tiv­ní nála­dou naka­zi­li celou ško­lu.“ Mgr. Iva­na Machýč­ko­vá, ředi­tel­ka ZŠ a MŠ Kunín.

VZDĚLÁVÁNÍ CIRKUSEM oči­ma spe­ci­ál­ní peda­gož­ky Mgr. Adély Bortlíč­ko­vé: „ten­to týden navští­vil naši ško­lu ost­rav­ský Cir­kus tro­chu jinak. Spo­lu s vybra­ný­mi žáky z růz­ných roč­ní­ků vytvo­ři­li cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní, ve kte­rém nechy­bě­lo žong­lo­vá­ní, páro­vá akro­ba­cie ani tanec. Před­sta­ve­ní mělo svůj pří­běh zasa­ze­ný do škol­ní­ho pro­stře­dí, žáci se tak moh­li vžít do růz­ných situ­a­cí, kte­ré se ve ško­le mohou obje­vit.“ 5 ZŠ Frýdek-Místek

Pub­li­ko­vá­no
28 lis­to­pa­du, 2023