Skip to main content

Education by circus – vzděláváme nonverbálním divadlem 

Vzdě­lá­va­ní v oblas­ti non­ver­bál­ní­ho diva­dla a pod­po­ře­ní tvůr­čí­ho poten­ci­á­lu dětí spo­lu s před­sta­ve­ním Motý­lí svět, pro­běh­lo 14.9. 2023 na Mezi­ná­rod­ní Mon­tes­so­ri mateř­ské ško­le Cam­pa­na a 11.10.2023 v Mateř­ské ško­le Sed­mi­k­rás­ky v Opa­vě. Akce se účast­ni­lo 18 peda­go­gů a přes 80 dětí.

Pro­jekt je pod­po­řen pro­gra­mem Minis­ter­stva Kul­tu­ry, kre­a­tiv­ní učení.

Pub­li­ko­vá­no
12 říj­na, 2023