Skip to main content

Velikonoční víkend s dětmi z dětských domovů 

Ve dnech 14. – 17.4. pro­běh­la v UmCir­kum – cen­t­rum nové­ho cir­ku­su jed­na z čás­tí pro­jek­tu Edu­cati­on by cir­cus – vzdě­lá­vá­ní cir­ku­sem, a to soci­ál­ní cir­kus, ve kte­rém jsme se věno­va­li dětem z dět­ských domo­vů a nezisko­vou orga­ni­za­cí DUHA. 

Akce je sou­čás­tí mezi­ná­rod­ní­ho pro­jek­tu rea­li­zo­va­né­ho Cir­ku­sem tro­chu jinak, kte­rý byl pod­po­řen z pro­gra­mu Kul­tu­ra finan­co­va­né­ho z Fon­dů EHP.

Repor­táž ČT1

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/422231100030421/?fbclid=IwAR2ZithGfC6IrWrqNEa3DEbUJ07fKpO0-WgNq-nMKqK8UKikpTAUGpiTZmM

Pub­li­ko­vá­no
19 dub­na, 2022