Skip to main content

Turné Motýlího světa po mateřských školách 

V měsí­cích září a říjen 2022 jsme navští­vi­li pět mateř­ských škol s uni­kát­ním před­sta­ve­ním Motý­lí Svět – dět­ský svět před­sta­vi­vos­ti je křeh­ký jako motý­lí kří­d­la, na nichž ale může­me odle­tět, kam jen bude­me chtít. Mik­ro­kos­mos hmy­zu je zrych­le­nou ana­lo­gií svě­ta dvojnož­ců, tedy nás, lidí. Kaž­dý zakuk­le­nec, hou­sen­ka a motýl sehrá­vá svou důle­ži­tou roli v utvá­ře­ní cel­ko­vé rov­no­váhy. Chce­te vidět před­sta­ve­ní? Rádi k Vám přijedeme.

Navští­ve­né mateř­ské školy:

MŠ Beruš­ka, uli­ce nad Liponou

Mateř­ská ško­la Pohád­ka – Třanovského

ZŠ a MŠ Morávka

ZŠ & MŠ Prameny

Základ­ní ško­la a mateř­ská ško­la Ost­ra­va, Ost­r­či­lo­va 1

Performerka/ Akro­bat­ka: Leo­na Macurová 

Pub­li­ko­vá­no
04 lis­to­pa­du, 2022