Skip to main content

Rozhovor pro Český rozhlas Ostrava s Romanou Kubicovou 

Rozhovor pro Český rozhlas Ostrava

V rám­ci mezi­ná­rod­ní pro­jek­tu Edu­cati­on by cir­cus, jsme si poví­da­li s Roma­nou Kubi­co­vou, kte­rá zaví­ta­la do naše­ho rezi­denč­ní­ho pro­sto­ru v UmCir­kum – cen­t­rum nové­ho cir­ku­su. Pří­jem­ný roz­ho­vor si může­te poslech­nout 26 .2. v 15:24 ve vysí­lá­ní Čes­ké­ho roz­hla­su Ostrava.

Celý roz­ho­vor si může­te poslech­nout na webu Čes­ké­ho rozhlasu.

Pub­li­ko­vá­no
25 úno­ra, 2022