Radost z pohybu. Emoce a zážitky. Vzdělávání a začleňování všech dětí. Motivace ke sportu. Nová přátelství a nadšení. 

To při­ná­še­jí naše před­sta­ve­ní v rám­ci pro­jek­tu Vzdě­lá­vá­ní cir­ku­sem. Jsme sou­čás­tí kre­a­tiv­ní­ho vzdě­lá­vá­ní ve ško­lách na Islandu. 

The joy of move­ment. Emo­ti­ons and expe­ri­en­ces. Edu­cati­on and inclusi­on for all chil­dren. Sports moto­vati­on. New fri­end­ships and enthusiasm.

This is what our per­for­man­ces in the Edu­cati­on by cir­cus pro­ject bring.

Pub­li­ko­vá­no
23 září, 2022

Pro­jekt rea­li­zo­ván za podpory

Ministerstvo kultury
Iceland Liechtenstein Norway grants
Moravskoslezský kraj
Ostrava

Pro­jekt realizují

Pokud máte zájem o spo­lu­prá­ci,
nevá­hej­te nás kontaktovat

© Cirkus Trochu Jinak z. s.
Created by WebCenter