První seznamovací týden 

V rám­ci pro­jek­tu Cir­kus ve ško­lách, kte­rý vede­me ve spo­lu­prá­ci s Island­ských part­ne­rem Hrin­de­glei­kur, pro­bě­hl prv­ní sezna­mo­va­cí týden v našich rezi­denč­ních pro­sto­rech v UmCir­kum. Pořá­da­li se worksho­py, na kte­rých se účast­ní­ci moh­li sezná­mit a výraz­ně pro­hlou­bit zna­los­ti a zku­še­nos­ti na kru­hu v závěs­né akro­ba­cii, žong­lo­vá­ní s kuže­ly, dia­bo­lem a páro­vé akrobacii.

Pub­li­ko­vá­no
08 pro­sin­ce, 2021

Pro­jekt rea­li­zo­ván za podpory

Ministerstvo kultury
Iceland Liechtenstein Norway grants
Moravskoslezský kraj
Ostrava

Pro­jekt realizují

Pokud máte zájem o spo­lu­prá­ci,
nevá­hej­te nás kontaktovat

© Cirkus Trochu Jinak z. s.
Created by WebCenter