Skip to main content

Propojení světa kultury, umění a pohybu 

V týd­nu od 28.11. – 2.12. pro­bí­hal nácvik artis­tů k před­sta­ve­ní „Just Try It“, kte­ré v rám­ci spo­lu­prá­ce s Magis­trá­tem měs­ta Ost­ra­vy navší­tí­ví 12. – 15.12. ško­ly v MSK a to ZŠ For­ma­na a ZŠ Dvor­ské­ho. Moc se těší­me na úžas­né na žáky základ­ních škol. 

Pub­li­ko­vá­no
06 pro­sin­ce, 2022