Skip to main content

„Propojení světa kultury, umění a pohybu“ směřuje k rozvoji kreativního vzdělávání v ostravských základních školách. 

Pro­jekt se zamě­řu­je téma šika­ny a soci­ál­ní­ho vylou­če­ní a sou­čas­ně moti­va­ci jed­not­li­vých dětí i kolek­ti­vů k hle­dá­ní a roz­vo­ji indi­vi­du­ál­ních talen­tů. Cílí na posí­le­ní kom­pe­ten­cí žáků, roz­voj tvo­ři­vos­ti, i sebe­dů­vě­ry. Smys­lem toho­to pro­jek­tu je také před­sta­vit žákům kva­lit­ní a zají­ma­vé alter­na­tiv­ní trá­ve­ní vol­né­ho času s mož­nos­tí pře­ko­ná­vat sám sebe. 

Pro­jekt odstar­to­val ve dnech 12. – 13.12.2022 na ZŠ F. For­ma­na a pokra­čo­val 14. – 15.12.2022 na ZŠ B. Dvor­ské­ho. V roce 2023 se pro­jekt usku­teč­ní na dal­ších 3 ZŠ v Ost­ra­vě. Cel­ko­vě pro­gram absol­vu­je při­bliž­ně 1500 dětí. 

Více infor­ma­cí: https://talentova.cz/propojeni-sveta-kultury-umeni‑a…/

#talen­tO­va #ost­ra­va #vzde­la­va­ni #kre­a­ti­vi­ta #ume­ni #pohyb

Pub­li­ko­vá­no
03 led­na, 2023