Skip to main content

Připravujeme novocirkusové vystoupení 

V rám­ci pro­jek­tu Cir­kus ve ško­lách 4 uměl­ci z Hrin­de­glei­kur a 4 naši uměl­ci z CTJ com­pa­ny tvo­ři­li v rezi­denč­ních pro­sto­rech UmCir­kum novo­cir­ku­so­vé vystou­pe­ní, se kte­rým navští­ví základ­ní ško­ly ve vylou­če­ných loka­li­tách a při­bli­žo­vat tak svět kul­tu­ry, spor­tu, pohy­bu a umě­ní dětem z těch­to loka­lit. V před­sta­ve­ní bude mož­né vidět všech­ny prv­ky novo­cir­ku­so­vých dis­ci­plín. Děti dosta­nou šan­ci si tyto doved­nos­ti vyzkou­šet a poté být i sou­čás­tí finál­ní­ho představení.

Pub­li­ko­vá­no
16 pro­sin­ce, 2021