Premiéra novocirkusového představení pro školy! „Just Try It“, v DK POKLAD 9. 5. 2022 v 9:30 h 

Pre­mi­é­ra novo­cir­ku­so­vé­ho před­sta­ve­ní „Just Try It“ pro ško­ly s pro­fe­si­o­nál­ní­mi akro­ba­ty, stu­den­ty a ost­rav­skou Cir­cus teens aca­de­my pro­běh­ne 9. 5. 2022 v 9:30 h. Rezer­va­ce vstu­pe­nek na info@ebcirc.com, tel.: +420 702 001 601 

Pub­li­ko­vá­no
28 břez­na, 2022

Pro­jekt rea­li­zo­ván za podpory

Ministerstvo kultury
Iceland Liechtenstein Norway grants
Moravskoslezský kraj
Ostrava

Pro­jekt realizují

Pokud máte zájem o spo­lu­prá­ci,
nevá­hej­te nás kontaktovat

© Cirkus Trochu Jinak z. s.
Created by WebCenter