Skip to main content

Představení Just Try It a Motýlí svět na CIRKULUM 2023 

V rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM 2023 pro­běh­ne ve dnech 7.6. před­sta­ve­ní Just Try It pro základ­ní ško­ly z MS kra­je a násled­ná pane­lo­vá dis­ku­ze s účin­ku­jí­cí­mi a žáky a před­sta­ve­ní pro mateř­ské ško­ly Motý­lí svět v podá­ní akro­bat­ky Leo­ny Macu­ro­vé a to 8.6 ‑9.6.2023. Dět­ský svět před­sta­vi­vos­ti je křeh­ký jako motý­lí kří­d­la, na nichž ale může­me odle­tět, kam jen bude­me chtít. Mik­ro­kos­mos hmy­zu je zrych­le­nou ana­lo­gií svě­ta dvojnož­ců, tedy nás, lidí. Kaž­dý zakuk­le­nec, hou­sen­ka a motýl sehrá­vá svou důle­ži­tou roli v utvá­ře­ní cel­ko­vé rov­no­váhy. Novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní, kte­ré je brá­nou do mini­a­tur­ní­ho svě­ta, kde i jabl­ko oži­je a kde umě­ní létat je krás­nou skutečností. 

Chce­te vidět před­sta­ve­ní? Rezer­va­ce na: info@ebcirc.com

Pub­li­ko­vá­no
16 břez­na, 2023