Skip to main content

Představení Just Try it a Motýlí svět okouzlilo diváky na mezinárodním festivale CIRKULUM 2022 

V rám­ci mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM 2022 pro­běh­lo ve dnech 9. – 10.6. před­sta­ve­ní Just Try It pro základ­ní ško­ly z MS kra­je a násled­ná pane­lo­vá dis­ku­ze s účin­ku­jí­cí­mi a žáky. Před­sta­ve­ní v šapi­to se účast­ni­lo ve dvou dnech přes 500 divá­ků. Obrov­ské ova­ce a emo­ce byly sou­čás­tí výko­nu island­ských a čes­kých uměl­ců. Do toho­to pro­jek­tu se také zapo­ji­la Cir­cus teens aca­de­my, což je ost­rav­ské usku­pe­ní mla­dých talen­tů z UmCir­kum, cen­t­rum nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla. Před­sta­ve­ní Just Try It nese prv­ky nové­ho cir­ku­su a pou­ka­zu­je na pro­ble­ma­ti­ku šika­ny ve ško­lách, kte­rá je stá­le aktu­ál­ním tématem.

Dal­ší pre­mi­é­rou na fes­ti­va­le CIRKULUM bylo před­sta­ve­ní pro mateř­ské ško­ly Motý­lí svět v podá­ní akro­bat­ky Leo­ny Macu­ro­vé a to 10.6 ‑11.6.2022. Dět­ský svět před­sta­vi­vos­ti je křeh­ký jako motý­lí kří­d­la, na nichž ale může­me odle­tět, kam jen bude­me chtít. Mik­ro­kos­mos hmy­zu je zrych­le­nou ana­lo­gií svě­ta dvojnož­ců, tedy nás, lidí. Kaž­dý zakuk­le­nec, hou­sen­ka a motýl sehrá­vá svou důle­ži­tou roli v utvá­ře­ní cel­ko­vé rov­no­váhy. Novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní, kte­ré je brá­nou do mini­a­tur­ní­ho svě­ta, kde i jabl­ko oži­je a kde umě­ní létat je krás­nou sku­teč­nos­tí. Tato per­for­man­ce vznik­la ve spo­lu­prá­ci ost­rav­ské pro­duk­ce „Cir­kus tro­chu jinak“ a praž­ské­ho tan­de­mu akro­ba­tů a tvůr­ců z Feel the Uni­ver­se Cir­cus Com­pa­ny. Hud­bu vytvo­řil mul­tiin­stru­men­ta­lis­ta a býva­lý člen Pra­gue Jazzpho­nic Orchest­ra Tomáš Jirák. 

Just Try It

Motý­lí svět

Pub­li­ko­vá­no
21 červ­na, 2022