Skip to main content

Propojování světa kultury, umění a pohybu na základní školách pokračuje 

V roz­me­zí od 20.2. – 2.3.2023 jsme navští­vi­li tři základ­ní ško­ly v Ost­ra­vě a to ZŠ Gen. Jan­ka, ZŠ Šou­pa­la a ZŠ Chrus­to­va. Pro­gram byl opět nabi­tý a to worksho­py páro­vé akro­ba­cie, žong­lo­vá­ní a pohy­bo­vé taneč­ní prů­pra­vy. V závě­ru naše­ho dvou­den­ní­ho vzdě­lá­vá­ní jsme vybra­né žáky zapo­ji­li do před­sta­ve­ní Just Try It, kte­ré skli­di­lo obrov­ský potlesk a ova­ce. O tom, že je naše vzdě­lá­vá­ní pod­nět­né, svěd­čí zpět­ná vaz­ba pana ředitele.

Základ­ní ško­la Ost­ra­va – Mari­án­ské Hory, Gen. Jan­ka 1208, p. o. 

Chci Vám tou­to ces­tou podě­ko­vat za rea­li­za­ci toho­to pro­jek­tu a za to, že jste nám dali mož­nost se do něj zapo­jit. Oba dny strá­ve­né s uměl­ci byly feno­me­nál­ním zážit­kem zejmé­na pro děti, ale i zaměst­nan­ce naší ško­ly. Jed­ná se o sku­teč­ně výji­meč­né osob­nos­ti po umě­lec­ké, lid­ské i pro­fe­si­o­nál­ní strán­ce. Pozi­tiv­ní ener­gie a radost z pohy­bu je přes­ně to, co v dneš­ní neleh­ké době všich­ni potřebujeme.

#talen­to­va

Pub­li­ko­vá­no
02 břez­na, 2023