Skip to main content

Vzdělávali jsme ve školách! 

Ve dnech od 24.5. do 1.6.2022 jsme vzdě­lá­va­li novým cir­ku­sem ve ško­lách ZŠ a MŠ Pra­me­ny, Kar­vi­ná-Ráj, ZŠ Vrch­ní Opa­va, ZŠ a MŠ Moráv­ka a ZŠ Kra­va­ře. Prv­ní den pro­běh­ly v deví­ti tří­dách worksho­py akro­ba­cie, pohy­bu a žong­lo­vá­ní. Poté jsme vybra­li šikov­né děti a zdo­ko­na­lo­va­li jejich zís­ka­né doved­nos­ti. Dru­hý den jsme inten­ziv­ně v tělo­cvič­ně pra­co­va­li na spo­leč­ném před­sta­ve­ní, kte­ré jsme ode­hrá­li pro sko­ro celou školu. 

A co na Edu­cati­on by cir­cus-vzdě­lá­vá­ní cir­ku­sem, říka­jí zúčast­ně­né školy?

„Poje­tí i cel­ko­vé ztvár­ně­ní dvou­den­ní­ho inter­ak­tiv­ní­ho pro­gra­mu se nám moc líbi­lo, stej­ně jako pří­stup všech akté­rů k žákům naší ško­ly.“ ZŠ a MŠ Pra­me­ny Kar­vi­ná – Ráj

„Díky návštěvě uměl­ců z Umcir­kum s pro­gra­mem Edu­cati­on by cir­cus pano­va­la v naší ško­le dva dny pra­vá cir­ku­so­vá atmo­sfé­ra pro­vá­ze­ná neu­vě­ři­tel­nou ener­gií, smí­chem, nad­še­ním, ale i rados­tí z nově zís­ka­ných doved­nos­tí. Děti si moh­ly na spo­leč­ných worksho­pech vyzkou­šet páro­vou akro­ba­cii, nau­čit se zákla­dům žong­lo­vá­ní a nacvi­čit taneč­ní cho­re­o­gra­fii. Záro­veň si pro­cvi­či­ly i ang­lič­ti­nu a měly mož­nos­ti zjis­tit, jak se žije na Islan­du. Vše zavr­ši­lo spo­leč­né vystou­pe­ní před zce­la zapl­ně­nou tělo­cvič­nou, kde jsme moh­li obdi­vo­vat nejen umě­ní akro­ba­tů, žong­lé­rů a taneč­ní­ků, ale i našich žáků, kte­ří se do vystou­pe­ní aktiv­ně zapo­ji­ly. Celé před­sta­ve­ní mělo navíc mno­hem hlub­ší pod­text a pře­sah. Odmě­nou uměl­cům i dětem byl závě­reč­ný bouř­li­vý potlesk. Moc děku­je­me za spo­leč­ně strá­ve­ný čas a těší­me se na dal­ší spo­lu­prá­ci!“ ZŠ Vrch­ní Opava

„Celý pro­jekt byl vel­mi pěk­ně zpra­co­ván a ztvár­něn. Oce­ňu­je­me prá­ci lek­to­rů s žáky naší ško­ly, zapo­je­ní vel­ké­ho počtu žáků do pro­gra­mu. Po oba dva dny zde pano­va­la pří­jem­ná atmo­sfé­ra. Můžu všem ško­lám dopo­ru­čit.“ ZŠ a MŠ Morávka

„Pro­gram Edu­cati­on by cir­cus pat­řil k nej­lep­ším pre­ven­tiv­ním pro­gra­mům na naší ško­le, nejen, že se žáci nau­či­li něco nové­ho a zají­ma­vé­ho, ale taky byli sou­čás­tí násled­né­ho pří­bě­hu, kte­rý vyja­d­řo­val aktu­ál­ní pro­blém, se kte­rým se na ško­lách potý­ká­me. Moc děku­je­me za dva pří­jem­ně strá­ve­né dny a veli­ce rádi vás ješ­tě někdy uvi­dí­me.“ ZŠ Kra­va­ře

Pub­li­ko­vá­no
25 květ­na, 2022