Máme po premiéře! 

Pre­mi­é­ra před­sta­ve­ní Just Try It, byla skvě­lá 9.5. V KD Poklad pro­bě­hl nejen workshop pro mlá­dež ze Střed­ní ško­ly slu­žeb a pod­ni­ká­ní, Ost­ra­va-Poru­ba, ale také před­sta­ve­ní, kte­ré je urče­no všem ško­lám a dětem. Dal­ší mož­nost vidět tyto skvě­lé uměl­ce a artis­ty máte 9. – 10.6. na fes­ti­va­le CIRKULUM. Dej­te vědět Vaší ško­le a napiš­te nám. 

Pub­li­ko­vá­no
12 květ­na, 2022

Pro­jekt rea­li­zo­ván za podpory

Ministerstvo kultury
Iceland Liechtenstein Norway grants
Moravskoslezský kraj
Ostrava

Pro­jekt realizují

Pokud máte zájem o spo­lu­prá­ci,
nevá­hej­te nás kontaktovat

© Cirkus Trochu Jinak z. s.
Created by WebCenter