Artisté vyučují na ZŠ 

Tak­to zněl pod­text roz­ho­vo­ru v Dob­rém ránu na ČT2 dne 3.2.2023

Odkaz na roz­ho­vor: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/423236100071015/

Dob­ré ráno se nes­lo v duchu kre­a­tiv­ní­ho vzdě­lá­vá­ní a to v rám­ci pro­jek­tu Pro­po­je­ní svě­ta kul­tu­ry, umě­ní a pohy­bu. Divá­ky jsme necha­li nahléd­nout pod poklič­ku našich akti­vit na základ­ních školách. 

#talen­to­va

Pub­li­ko­vá­no
03 úno­ra, 2023

Pro­jekt rea­li­zo­ván za podpory

Ministerstvo kultury
Iceland Liechtenstein Norway grants
Moravskoslezský kraj
Ostrava

Pro­jekt realizují

Pokud máte zájem o spo­lu­prá­ci,
nevá­hej­te nás kontaktovat

© Cirkus Trochu Jinak z. s.
Created by WebCenter