Skip to main content

Novocirkusoví umělci z Reykjavíku, Osla a Ostravy spojí síly v boji proti šikaně 

Ost­ra­va (2. úno­ra 2022) – Mla­dí vyzna­va­či nové­ho cir­ku­su z Rey­kja­ví­ku (Island), Osla (Nor­sko) a Ost­ra­vy
(Čes­ká repub­li­ka) zahá­ji­li spo­leč­ný pro­jekt, kte­rý pro­po­jí kul­tu­ry tří stá­tů. Spo­leč­ně při­pra­ví něko­lik
před­sta­ve­ní a vyda­jí se za dět­mi do škol, ško­lek i dět­ských domo­vů. Jejich pro­jekt Vzdě­lá­vá­ní cir­ku­sem bude mít něko­lik vrcho­lů, napří­klad vystou­pe­ní na červ­no­vém fes­ti­va­lu Cir­ku­lum na Slez­sko­ostrav­ském hra­dě v Ost­ra­vě, tvůr­čí díl­ny na tábo­ře dětí z dět­ských domo­vů, insce­na­ce non­ver­bál­ní­ho diva­dla pro ško­lá­ky zamě­ře­né na pre­ven­ci šika­ny nebo před­sta­ve­ní pro mateř­ské ško­ly o vzta­hu k pří­ro­dě a život­ní­mu pro­stře­dí, kte­rá cir­ku­sá­ci ode­hra­jí v parcích.

„Náš pří­tel Tiny Beat, kte­rý se věnu­je beat­bo­xu a občas s námi vystu­pu­je na akcích, mi před časem vyprá­věl o pro­jek­tu, kte­rý spo­ju­je talen­to­va­né uměl­ce z celé­ho svě­ta, a spo­leč­ně moti­vu­jí v Němec­ku děti k aktiv­ní­mu trá­ve­ní vol­né­ho času. Nadchlo mě jeho vyprá­vě­ní o skvě­lé atmo­sfé­ře, kte­rá na jed­not­li­vých akcích panu­je, jak ten­to pro­jekt moti­vu­je děti a dává jim novou ener­gii do živo­ta. Pro­to­že v Morav­sko­slez­ském kra­ji spo­lu­pra­cu­je­me se ško­la­mi a dět­ský­mi domo­vy dlou­ho­do­bě, napadlo mě zku­sit podob­ný pro­jekt i u nás a pro­po­jit ho s novým cir­ku­sem,“ upřes­nil zrod myš­len­ky prin­ci­pál Cir­ku­su tro­chu jinak Vác­lav Pokorný. 

Vol­no­myš­len­kář­ským „cir­ku­sá­kům“ se poda­ři­lo pře­ko­nat všech­ny admi­nis­tra­tiv­ní pře­káž­ky a zís­ka­li grant
z Nor­ských fon­dů, kte­rý umož­ní zapo­je­ní uměl­ců z Islan­du a Nor­ska. Vše nastar­to­va­li už v pro­sin­ci, kdy do Čes­ka zaví­ta­li čty­ři čle­no­vé island­ské­ho sdru­že­ní cir­ku­so­vé­ho umě­ní Hrin­de­glei­kur a spo­leč­ně s ost­rav­ský­mi artis­ty a žong­lé­ry z Cir­ku­su tro­chu jinak nacvi­či­li novo­cir­ku­so­vou insce­na­ci, se kte­rou na jaře navští­ví základ­ní ško­ly v Morav­sko­slez­ském kra­ji i na Islan­du a při­blí­ží dětem svět kul­tu­ry, spor­tu, pohy­bu a umě­ní. „Před­sta­ve­ní nese prv­ky nové­ho cir­ku­su a pou­ka­zu­je na pro­ble­ma­ti­ku šika­ny ve ško­lách. Z vlast­ních zku­še­nos­tí víme, že netra­dič­ní svět nové­ho cir­ku­su boří zábra­ny a bari­é­ry, pro­to by mohl dětem pomo­ci odbou­rat i pro­blém, jak se se šika­nou vyrov­nat nebo svě­řit uči­te­lům či rodi­čům,“ vysvět­lu­je Vác­lav Pokorný.

Mezi­ná­rod­ní Vzdě­lá­vá­ní cir­ku­sem, kte­ré bude pokra­čo­vat žong­lér­ský­mi a artis­tic­ký­mi díl­na­mi pro veřej­nost, návště­vou ost­rav­ských cir­ku­sá­ků na Islan­du a jar­ní­mi před­sta­ve­ní­mi pro ško­ly a ško­ly, před­čas­ně vyvr­cho­lí dru­hý červ­no­vý víkend na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu CIRKULUM, kte­rý se letos pře­su­ne z porub­ské Hlav­ní tří­dy na Slez­sko­ostrav­ský hrad. V rám­ci fes­ti­va­lu tam ješ­tě před víken­dem pro­běh­ne i série vystou­pe­ní pro ost­rav­ské ško­lá­ky. Fes­ti­va­lem ale pro­jekt neskon­čí, bude pokra­čo­vat napří­klad na prázd­ni­no­vém tábo­ře pro děti z dět­ských domo­vů, kte­ré si s cir­ku­sá­ky nacvi­čí spo­leč­né před­sta­ve­ní a to pak ode­hra­jí v domo­vech pro seni­o­ry i na obec­ních slav­nos­tech v regionu.

Dal­ší infor­ma­ce rádi poskyt­nou:
Vác­lav Pokor­ný, prin­ci­pál Cir­ku­su tro­chu jinak a šéf pro­jek­tu Vzdě­lá­ní cir­ku­sem
vaclav.pokorny@cirkusjinak.cz, 608 257 594
Nela Cha­mrá­do­vá, pro­dukč­ní
nela.chamradova@cirkusjinak.cz, 702 001 601

Pub­li­ko­vá­no
22 úno­ra, 2022